דוחות פיננסיים

קישור למידע על באתר הבורסה

קישור למידע במערכת מאיה

logo-he

מצגת לשוק ההון

ינואר 2018

הודעות למשקיעים

22.03.20 | דוח תקופתי ושנתי -תיקון דוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיווח ממערכת מאיה

בברכה,
מערכת מאיה
הבורסה לניירות ערך

הפניה בוצעה בדיוור ישיר, מספר מאגר הינו 70014640

להסרה מרשימת הדיוור >>

לעדכן פרטים או לשינוי הגדרות הדיוור >>

maya.tase.co.il

מידע נוסף >>

27.01.20 | פרסום תשקיף מדף חברת וילאר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיווח ממערכת מאיה

וילאר

13:00 26/01/20

תשקיף

בברכה,
מערכת מאיה
הבורסה לניירות ערך

הפניה בוצעה בדיוור ישיר, מספר מאגר הינו 70014640

להסרה מרשימת הדיוור >>

לעדכן פרטים או לשינוי הגדרות הדיוור >>

maya.tase.co.il

מידע נוסף >>

01.04.19 | הכרזה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה

דיבידנד בסך 112.5959 אג' למניה,קובע 7.4.19,תשלום 15.4.19

מידע נוסף >>

30.05.19 | תוצאות אסיפה כללית מ23.5.19

 

הארכת כהונת דירק',אישור מדיניות התגמול

והענקת כתבי פטור לדירק' ונ.משרה

מידע נוסף >>

17.12.18 | תוצאות הנפקת אגח סד' ח' ע"פ דוח הצעת מדף מיום 7.12.18

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ,ותקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל – 1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דו"ח הצעת מדף של החברה מיום 7 בדצמבר 2018 (להלן: "דו"ח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף מדף מיום 31 בינואר 2017 

 

 

מידע נוסף >>